TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Những nghiên cứu đang tiến hành

  • Nghiên cứu đánh giá Can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng tại Việt Nam của Quỹ Bloomberg 2018 - 2019. Xem thêm
  • Dự án: Hỗ trợ nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích tại Việt nam giữa trường Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) và Đại học Y tế Công cộng giai đoạn 2017 - 2022. Xem thêm
  • Giám sát và Đánh giá Nghiên cứu của Quỹ Bloomberg về An toàn Đường bộ Toàn cầu giai đoạn 2015 - 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Xem thêm