TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Nghiên cứu đánh giá Can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng tại Việt Nam của Quỹ Bloomberg 2018 - 2019

Đuối nước là một vấn đề nghiêm trọng của Y tế công cộng toàn cầu, năm 2014 thế giới đã
ghi nhận hơn 370,000 trường hợp tử vong do đuối nước, trong số các trường hợp tử vong
đó trên 90% đuối nước xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (LMICs). Tại Việt
Nam, dữ liệu gần đây nhất cho thấy, số lượng người tử vong do đuối nước là 5.767 người
trong năm 2014, trong đó nam giới chiếm 76% và 46% xảy ra ở trẻ em. Đuối nước là nguyên
nhân hàng đầu gây ra tử vong ở trẻ em trong nhóm tuổi từ 2 – 14 tuổi.
Để giải quyết vấn đề này, một chương trình can thiệp phòng chống đuối nước ở trẻ em dưới
15 tuổi sẽ được thực hiện với sự phối hợp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức
Y tế Thế giới, Tổ chức Vân động Chăm sóc Sức khỏe toàn cầu (Global Health Advocacy
Incubato), và trường Đại học John Hopkins. Mục tiêu chung của dự án này là làm giảm tử
vong do đuối nước ở trẻ dưới 15 tuổi tại Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể dự án sẽ thực hiện
bao gồm: (1) nâng cao nhận thức của cộng đồng về đuối nước trẻ em, (2) tăng cường giám
sát trẻ em dưới 5 tuổi thông qua việc tổ chức các địa điểm trông giữ trẻ tại cộng đồng, và (3)
phổ cập bơi an toàn và kiến thức, kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ từ 5 – 14 tuổi.