TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Book chapter

 

  1. Cuong Pham V, Quyen Bui T, Principle and practice of injury prevention in Vietnam, Bach Khoa Publisher, 2009
  2. Quynh Nguyen T, Cuong Pham V, Drowning prevention for children: practicing book, Da Nang Publisher 2009.
  3. Quynh Nguyen T, Cuong Pham V, Burn prevention for children: practicing book, Da Nang Publisher 2009.
  4. Quynh Nguyen T, Cuong Pham V, Safe school guideline, Da Nang Publisher 2009.