TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Nghiên cứu về sử dụng rượu bia và các chính sách liên quan tại Việt Nam (IAC)

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) là tổ chức Hoàng gia Canada được thành năm 1970. IDRC đã bắt đầu hợp tác với Việt Nam từ năm 1990. Kể từ đó tới nay, IDRC đã hỗ trợ Việt Nam 100 dự án góp phần cải thiện sức khỏe, thu nhập và môi trường sạch cho con người. Dự án International Alcohol Control Study (IAC) là một phần hoạt động của IDRC, tài trợ cho 11 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Dự án IAC Việt Nam kỳ vọng đưa ra các bằng chứng hỗ trợ cho việc xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu tác hại của rượu bia ở Việt Nam. Dự án tiến hành đánh giá trên 2 khía cạnh: (i) Thực hiện 1 nghiên cứu theo dõi cộng đồng với cỡ mẫu đủ lớn và có tính đại diện cho Việt Nam, các cuộc điều tra sẽ được thực hiện 2 vòng trong 12 tháng nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng rượu bia và các chính sách liên quan tới rượu bia tại Việt Nam. (ii) Thực hiện một nghiên cứu rà soát tài liệu, số liệu thứ cấp và bên liên quan về môi trường rượu bia. Đánh giá sẽ tiến hành thông qua phương pháp phỏng vấn định tính với các đối tác và các bên liên quan đến quá trình sản xuất, kiểm soát, quảng cáo và tiêu thụ rượu bia ở 4 cấp độ: Cấp trung ương, cấp Thành phố và cấp Huyện và cấp Xã.

Các số liệu của nghiên cứu sẽ được phân tích và so sánh giữa các vòng đánh giá và với các quốc gia nằm trong khuôn khổ dự án IAC. Các kết quả sẽ được công bố minh bạch cho đối tác và các cơ quan, ban ngành liên quan. Bên cạnh đó, kết quả cũng sẽ được chia sẻ thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

Địa điểm thực hiện Dự án: Miền Bắc (Thái Bình); Miền Trung (Khánh Hòa); Miền Nam (Đồng Tháp).

Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 36 tháng (2013 – 2016).

Đơn vị tài trợ: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada.