TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Điều tra chấn thương quốc gia Việt Nam giai đoạn 2010 - 2011

Dự án Điều tra quốc gia về TNTT tại Việt Nam năm (VNIS) triển khai nhằm mục đích ước lượng các nguyên nhân tử vong, tai nạn thương tích hàng đầu và các yếu tố nguy cơ liên quan tới hành vi và môi trường dẫn đến các nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thương tích ở Việt Nam. Dự án được thiết kế với 2 cấu phần: (i) Cấu phần tử vong được thiết kế để xác định các nguyên nhân chính dựa trên nền cuộc điều tra di biến động dân số Việt Nam năm 2010. (ii) Cấu phần tai nạn thương tích là 1 nghiên cứu cắt ngang với cỡ mẫu là 50,000 hộ gia đình dựa trên khung mẫu của PC 2010. Các sự kiện tai nạn thương tích của các thành viên hộ gia đình và các yếu tố nguy cơ hành vi tai nạn thương tích của người trả lời trong hộ gia đình được thu thập bằng bộ câu hỏi tiêu chuẩn.

Các mục tiêu cụ thể của dự án:

  1. Ước lượng các nguyên nhân tử vong hàng đầu trong quần thể dân cư Việt Nam
  2. Phân tích mức độ trầm trọng của tử vong do tai nạn thương tích so với các nguyên nhân tử vong khác.
  3. Ước lượng các nguyên nhân gây tai nạn thương tích không tử vong hàng đầu ở Việt Nam, đặc biệt là nhóm trẻ từ 0 – 17 tuổi
  4. Ước lượng các yếu tố nguy cơ hành vi và môi trường về các nguyên nhân gây tai nạn thương tích hàng đầu ở hộ gia đình.
  5. Sử dụng các kết quả điều tra để hỗ trợ cho sự phát triển các chính sách và thực hành phòng chống tai nạn thương tích ở tất cả các cấp độ trong xã hội và chính phủ trong giai đoạn 2010 – 2020.

VNIS 2010 dự kiến sẽ triển khai trong vòng 15 tháng. CIPPR vinh dự nằm trong nhóm tư vấn kỹ thuật đồng thời là đơn vị triển khai dự án với sự hỗ trợ của WHO, Unicef và các cơ quan khác.