TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Dự án an toàn Đà nẵng

Dự án an toàn Đà Nẵng sẽ được triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ cho mục tiêu quốc gia về giảm thiểu chấn thương ở trẻ em. Các hoạt động được triển khai chặt chẽ dưới sự phối hợp giữa CIPPR – ĐH Y tế Công cộng, Liên minh vì an toàn trẻ em, UBND, SYT,Sở GD, TTYTDP thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu chung của Dự Án nhằm giảm thiểu các vấn đề TNTT trẻ em trên toàn TP Đà Nẵng và là cơ sở phát triển chương trình phòng chống TNTT một cách bền vững và hiệu quả tại Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực.

Các mục tiêu cụ thể của Dự án:

  1. Thiết lập một Trung tâm Nghiên cứu Phòng chống Chấn thương Việt Nam tại Đà Nẵng nhằm phục vụ cho các hoạt động và là trung tâm điều hành của dự án phòng chống chấn thương.
  2. Thành lập và triển khai hệ thống giám sát chấn thương dựa trên hệ thống đã có ở TP. Đà Nẵng, hệ thống giám sát bổ sung được thiết kế để thu thập những thông tin toàn diện hơn ở quy mô cộng đồng để có thể xác định tỉ suất chấn thương của các nhóm tuổi khác nhau ở ĐN và để có thể phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả và chi phí hiệu quả.
  3. Triển khai những mô hình can thiệp có thể giảm tỉ suất cũng như mức độ trầm trọng của chấn thương trẻ em ở Đà Nẵng chot tới cuối dự án.
  4. Tạo cơ hội cho các cán bộ và sinh viên của ĐH YTCC, cán bộ và nhân viên của những tổ chức và các cơ quan khác, cả trong nước cũng như quốc tế, tham gia các nghiên cứu và chương trình đào tạo tại thực địa ĐN.
  5. Tăng cường năng lực cho các cơ quan địa phương ở ĐN trong phòng chống chân thương.

Thông qua 5 chương trình/hoạt động chính: (i) Xây dựng hệ thống giám sát tai nạn thương tích; (ii) Chương trình ngôi nhà an toàn; (iii) Chương trình trường học an toàn; (iv)  Chương trình dạy bơi an toàn; (v) Chương trình giáo dục và truyền thông.

Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Đà Nẵng và Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà nội.

Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 12 tháng (2008 - 2009)

Đơn vị tài trợ: Liên Minh vì An toàn trẻ em.