TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Điều tra cơ bản tình hình chấn thương và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ em 6 tỉnh năm 2003

Mục tiêu chung của cuộc điều tra là mô tả thực trạng tình hình chấn thương và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 18 tuổi thuộc vùng ưu tiên nằm trong dự án Unicef của 6 tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Mục tiêu cụ thể:

  1. Xác định tỷ suất chấn thương của trẻ em dưới 18 tuổi của 24 xã thuộc 12 huyện nằm trong dự án phòng chống TNTT ở trẻ em tại 6 tỉnh.
  2. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng tới chấn thương và tử vong do chấn thương ở trẻ em dưới 18 tuổi.
  3. Đáng giá gánh nặng của chấn thương của trẻ em dưới 18 tuổi theo mức độ trầm trọng của chấn thương và các loại tàn tật.
  4. Đưa ra các khuyến nghị cho việc lập kế hoạch can thiệp về chấn thương của các tỉnh và làm cơ sở để đánh giá hiệu quả can thiệp của dự án.

Địa bàn thực hiện: 24 xã thuộc 12 huyện của 6 tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Thời gian thực hiện: 6 tháng (2003 - 2004)

Đơn vị tài trợ: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc