TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo, giai đoạn 2008 – 2009

Chấn thương là vấn đè y tế công cộng nổi cộm ở Việt Nam, vấn đề này đã được chính phủ Việt Nam và nhiều tổ chức khác công nhận. Các hoạt động về phòng chống chấn thương đã đưa vào và thực hiện trong một vài năm qua. Tuy nhiên, con số các trường hợp trầm trọng cần được chỉ ra ngay lập tức, các giải pháp cần được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu quốc gia trong việc giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và tử vong của chấn thương và hậu quả của nó lên dân cư cũng như sự phát triển của Việt Nam.

Nhận thức được vai trò của một cơ sở đào tạo và nghiên cứu góp phần vào công tác phòng chống chấn thương tại Việt Nam. CIPPR nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Quỹ từ thiện Đại tây Dương thực hiện dự án Nâng cao năng lực của CIPPR với mục tiêu giảm thiểu gánh nặng TNTT tại Việt Nam.

Các mục tiêu của dự án:

  1. Triển khai thực hiện các nghiên cứu ưu tiên đặc thù và chương trình can thiệp phòng chống tai nạn thương tích.
  2. Triển khai các khóa đào tạo về nghiên cứu và thực hành phòng chống, kiểm soát tai nạn thương tích cho sinh viên đại học, sau đại học ngành y.
  3. Cung cấp các thông tin chính xác kịp thời về tác động sức khỏe và kinh tế - xã hội gây ra bởi tai nạn thương tích và hiệu quả các can thiệp phòng chống tai nạn thương tích được triển khai.
  4. Nâng cao năng lực của Trung tâm Nghieenc ứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương trong việc triển khai và giám sát việc thực thi các nhiệm vụ của Trung tâm.
  5. Góp phần vào việc duy trì và phát triển mạng lưới y tế công cộng trong triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích tại Việt nam.

Dự án sẽ tập trung vào 4 cấu phần chính sau: (i) triển khai chương trình nghiên cứu và thực hành nghiên cứu về chấn thương; (ii) đào tạo cho các thế hệ kế cận về nghiên cứu/phòng chống chấn thương tại Việt Nam; (iii) cung cấp các thông tin chính xác và kịp về chính sách chấn thương và các hoạt động phòng chống; (iv) nâng cao và duy trì trung tâm CIPPR.

Dự án được quản lý và thực hiện bởi CIPPR cùng sự tham gia của nhiều tổ chức, đối tác ở Việt Nam và các nước khác. Sự tiếp cận đa ngành thông qua mạng lưới Hội Y tế Công cộng Việt nam sẽ là nguyên tắc triển khai các hoạt động.

Địa điểm thực hiện dự án: Trường Đại học Y tế Công cộng và các đơn vị thực địa có liên quan.

Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng (2008 - 2009)

Đơn vị tài trợ: Quỹ từ thiện Đại tây Dương.