TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Công tác đào tạo chấn thương và phát triển mạng lưới

Công tác đào tạo chấn thương và phát triển mạng lưới

Kể từ năm 2002, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Chấn thương Harborview thuộc đại học Washington và Đại học Kỹ thuật Queensland tổ chức các khóa đào tạo như: Dịch tễ học chấn tương và phương pháp nghiên cứu trong chấn thương, phòng ngừa chấn thương, Hệ thống phòng ngừa trong việc kiểm soát chấn thương và phân tích dữ liệu, Thay đổi hành vi - thái độ trong chương trình phòng ngừa chấn thương, Luật và việc thực thi trong chấn thương.

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương là đối tác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đồng tổ chức các khóa học, chương trình học bổng về chấn thương như: Khóa học Đào tạo, giáo dục và thúc đẩy Hợp tác Y tế trong phòng chống Bạo lực và Chấn thương (TEACH - VIP); Xây dựng các cấu phần giảng dạy về Dịch tễ học chấn thương, Phòng chống Tai nạn thương tích, Nghiên cứu và quản lý chấn thương. Ngoài ra Trung tâm và WHO còn thiết lập và cung cấp các chương trình học bổng về phòng chống chấn thương cho các đồng nghiệp từ các viện nghiên cứu cùng hợp tác khác đến học tập, đào tạo tại trung tâm CIPPR.

CIPPR là thành viên của cộng đồng phòng chống chấn thương của Việt Nam và thế giới. Đồng thời, những thành viên cao cấp của CIPPR đang đảm nhận những nhiệm vụ sau:

  • Thư ký mạng lưới nghiên cứu về Tai nạn giao thông đường bộ (RTIRN), đồng thời văn phòng của RTIRN đặt tại trung tâm CIPPR/Hà Nội từ năm 2014.

 

 

 

 

 

​​​

  • Thành viên chủ chốt của Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam

  • Thành viên của chương trình Phòng chống chấn thương và bạo lực trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương (WHO/TEACH - VIP)

Với nhu cầu và khả năng của chúng tôi, chúng tôi mong muốn đề xuất một kế hoạch tăng cường năng lực về phòng chống thương tích ở nhóm các nước có thu nhập thấp và trung bình trong khu vực Tây Thái Bình Dương.