TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Nhân sự

 

 

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

Phạm Việt Cường

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Hoc vị, học hàm: PGS.TS YTCC

Quản lý Trung tâm, phụ trách chung và triển khai phát triển các nghiên cứu mới. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch, các nhiệm vụ được giao của Trung tâm gồm: nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ tư vấn liên quan đến chấn thương và bạo lực, phát triển chính sách. PGS.TS. Cường cũng đồng thời là trưởng bộ môn Tin học Y tế Công Cộng

pvc1@huph.edu.vn

Lã Ngọc Quang

Học vị, học hàm: PGS.TS YTCC

Quản lý các hoạt động chung của Trung tâm, phụ trách đảm bảo chất lượng nghiên cứu, thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm khi được Giám đốc ủy quyền. PGS. TS Quang đồng thời là trưởng phòng Đào tạo Đại học.

lnq@huph.edu.vn

Trần Thị Ngân

Chức vụ: Điều phối viên

Học vị: Thạc sĩ YTCC

Chịu trách nhiệm điều phối và quản lý các hoạt động của Trung tâm dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm. Hỗ trợ xây dựng đề cương nghiên cứu và phát triển công cụ nghiên cứu cho hoạt động được Ban Giám đốc phân công, đảm bảo chất lượng và tiến độ chung của các nghiên cứu.

ttn1@huph.edu.vn

Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Quản lý hành chính

Học vị: Cử nhân kinh tế

Phụ trách các công việc hành chính, điều phối công việc của Trung tâm dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được phân công.

ntla@huph.edu.vn
 

Nguyễn Thành Long

Chức vụ: Trợ lý nghiên cứu

Học vị: Cử nhân YTCC

Quản lý và xử lý toàn bộ dữ liệu các nghiên cứu được phân công của ban Giám đốc, bao gồm cả thực hiện các hoạt động kỹ thuật, phối hợp xây dựng đề cương, phát triển công cụ nghiên cứu, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu đảm bảo chất lượng và tiến độ.

ntl3@huph.edu.vn
 

Vũ Hải Đăng

Chức vụ: Trợ lý nghiên cứu

Học vị: Cử nhân YTCC

Quản lý và xử lý toàn bộ dữ liệu các nghiên cứu được phân công của ban Giám đốc, bao gồm cả thực hiện các hoạt động kỹ thuật, phối hợp xây dựng đề cương, phát triển công cụ nghiên cứu, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu đảm bảo chất lượng và tiến độ.

vhd@huph.edu.vn
 

Hoàng Thùy Dung

Chức vụ: Trợ lý nghiên cứu

Học vị: Cử nhân YTCC

Quản lý và xử lý toàn bộ dữ liệu các nghiên cứu được phân công của ban Giám đốc, bao gồm cả thực hiện các hoạt động kỹ thuật, phối hợp xây dựng đề cương, phát triển công cụ nghiên cứu, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu đảm bảo chất lượng và tiến độ.

htd1@huph.edu.vn
 

Trần Thu Phương

Chức vụ: Trợ lý nghiên cứu

Học vị: Cử nhân YTCC

Quản lý và xử lý toàn bộ dữ liệu các nghiên cứu được phân công của ban Giám đốc, bao gồm cả thực hiện các hoạt động kỹ thuật, phối hợp xây dựng đề cương, phát triển công cụ nghiên cứu, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu đảm bảo chất lượng và tiến độ.

ttp@huph.edu.vn