TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Điều tra tình hình tai nạn thương tích và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 18 tuổi thuộc 6 tỉnh nằm trong dự án Unicef giai đoạn 2008 - 2009

Nằm trong khuôn khổ kế hoạch của chương trình phòng chống TNTT cho trẻ em tại 6 thành phố của tổ chức Unicef, CIPPR tiếp tục vinh dự là cơ quan triển khai nghiên cứu Điều tra về tình hình TNTT và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 18 tuổi tại 6 tỉnh thuộc dự án là Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, và Đồng Tháp sau cuộc điều tra cơ bản năm 2008.

Nghiên cứu này nhằm đo lường sự thay đổi về tình hình TNTT ở trẻ em tại các tỉnh triển khai dự án và những đóng góp của chương trình can thiệp trong việc giảm thiểu TNTT ở trẻ em. Với mục đích như vậy, kết quả nghiên cứu này sẽ giúp cho BYT, Unicef và các đối tác liên quan tới dự án có thêm bằng chứng trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo của chương trình.

Áp dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang tại cộng đồng thông qua phỏng vấn 8,400 hộ gia đình thuộc địa bàn 6 thành phố của dự án được tiến hành trong vòng 8 tháng từ tháng 6 năm 2008 tới tháng 12 năm 2008, với mục tiêu sau:

  1. Mô tả thực trạng và những thay đổi về tình hình TNTT của trẻ dưới 18 tuổi tại các tỉnh triển khai dự án phòng chống TNTT do Unicef tiến hành.
  2. Đánh giá mối liên quan giữa TNTT ở trẻ dưới 18 tuổi và một số yếu tố bao gồm đặc điểm nhân khẩu học của trẻ và hộ gia đình, đặc điểm và hoàn cảnh xảy ra TNTT.

Địa điểm thực hiện: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, và Đồng Tháp.

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (2008 - 2009)

Đơn vị tài trợ: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.