TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Hội thảo khoa học "Đảm bảo an toàn giao thông trên đường thuỷ nội địa"

Ngày 16.11.2016, Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo an toàn giao thông trên đường thuỷ nội địa". Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương - Đại học Y tế công cộng có bài tham luận "Hiệu quả mô hình can thiệp phòng chống đuối nước cho trẻ em dựa vào cộng đồng". Bài trình bày nhấn mạnh vai trò Bơi an toàn và cứu đuối an toàn cho cộng đồng để giảm thiểu thiệt hại do đuối nước gây ra.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo (ảnh CIPPR)