TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Thực trạng đuối nước và những cơ hội can thiệp giảm thiểu đuối nước ở Việt Nam

Tóm tắt dự án:

Hoạt động thu thập số liệu ở nhiều nước có thu nhập thấp và trung bình thường có nhiều hạn chế, gây khó khăn cho quá trình lập kế hoạch, triển khai cũng như theo dõi và đánh giá các biện pháp can thiệp. Các hoạt động thu thập số liệu liên quan đến chấn thương và bệnh tật trong cộng đồng có thể rất tốn kém, đặc biệt là việc thu thập từ những đối tượng nguy cơ cao. Tuy nhiên, trong một vài thập kỷ gần đây, với nhiều nỗ lực cấp quốc gia ở một số nước có thu nhập thấp và trung bình, việc thiết lập các hệ thống giám sát bệnh tật và chấn thương đã góp phần cải thiện những hiểu biết hạn chế hiện nay về phân bố gánh nặng bệnh tật và chấn thương, trong đó có gánh nặng do đuối nước. Dự án nghiên cứu này sẽ sử dụng số liệu từ Điều tra quốc gia về chấn thương năm 2010 và Hệ thống giám sát tử vong của Bộ Y tế để mô tả quy mô gánh nặng đuối nước ở Việt Nam, xu hướng thay đổi qua thời gian của vấn đề này cũng như những yếu tố nguy cơ liên quan.

Việt Nam đã có nhiều tiến triển tích cực trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng đuối nước trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010. Tuy nhiên, trong khoảng nửa thập kỷ vừa qua, dường như việc tiếp tục đầu tư cho các hoạt động phòng chống đuối nước có phần chững lại gây ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục duy trì các hoạt động này. Thực tế có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các hoạt động can thiệp phòng chống đuối nước. Nghiên cứu này cũng sẽ tiến hành một số phỏng vấn sâu để tìm hiểu kỹ hơn về những thuận lợi cũng như những khó khăn trong việc duy trì hay mở rộng các chương trình phòng chống đuối nước hiện nay ở Việt Nam.