TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Đánh giá việc triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2013 - 2015

CIPPR cùng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tổ chức tầm nhìn thế giới phối hợp thực hiện nghiên cứu Đánh giá việc triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2013 – 2015 nhằm đánh giá lại quá trình thực hiện chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013 – 2015 (chương trình 2158) và những hiệu quả mà chương trình đạt được qua đó đưa ra đề xuất cho việc thực hiện các chương trình trong các giai đoạn sau.

Nghiên cứu được tiến hành trên 2 cấu phần: (i) Rà soát các nguồn số liệu thứ cấp, bao gồm: các văn bản, chính sách và các tài liệu liên quan đến chương trình được đưa ra, xuất bản trong những năm qua và các báo cáo hoạt động chương trình của 63 tỉnh thành; (ii) Tiến hành điều tra chọn mẫu tại cộng đồng thông qua phương pháp phỏng vấn định tính và phỏng vấn định lượng, đối tượng tham gia gồm: trẻ em (0 – 16 tuổi), cha mẹ/người chăm sóc, cán bộ/lãnh đạo thuộc sở, ban ngành liên quan.

Số liệu của điều tra sẽ được tíến hành phân tích và đánh giá dựa trên 4 khía cạnh của chương trình, bao gồm: tính phù hợp; tính hiệu quả và chất lượng; tiêu chí lợi ích; và tính bền vững.

Địa điểm thực hiện nghiên cứu là 8 tỉnh thành được lựa chọn phù hợp với các tiêu chí của Bộ LĐ-TB- XH, gồm: Yên Bái, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Dương, Kiên Giang và Quảng Trị.

Thời gian thực hiện nghiên cứu: 3 tháng (2015)